100 Ocean Pkwy, Babylon, NY, United States, New York 631-422-7222 saltshackny.com